Ισοτιμία υπογραφής Ιδιωτών Ιατρών & Ιατρών Δημόσιου τομέα

Posted on 16-01-2019 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πειραιάς, 16-1-2019

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

σχετικά με την ισοτιμία της Ιατρικής Υπογραφής

Μετά από πολλά περιστατικά που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια,  υπενθυμίζουμε προς όλους τον νόμο περί ισοτιμίας υπογραφής Ιδιωτών Ιατρών και Ιατρών Δημόσιων Δομών.

Ν.  3418/ΦΕΚ 287/τ Α/28-11-2005   αρθ. 5

Τα ιατρικά πιστοποιητικά και οι ιατρικές γνωματεύσεις,  καθώς και οι ιατρικές συνταγές που εκδίδονται κατά τους νόμιμους τύπους,  έχουν το ίδιο κύρος και την ίδια νομική ισχύ ως προς τις νόμιμες χρήσεις και ενώπιον όλων των αρχών και υπηρεσιών,  ανεξάρτητα από το αν εκδίδονται από ιατρούς που υπηρετούν σε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ  ή  ιδιώτες ιατρούς.

Σε κάθε περίπτωση,  τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι εκδιδόμενες γνωματεύσεις αφορούν αποκλειστικά το γνωστικό αντικείμενο κάθε ιατρού.

Τυχόν ειδικότερες ρυθμίσεις εξακολουθούν να ισχύουν.  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με τον Ν. 3627/ΦΕΚ 292/τ Α/24-12-2007   αρθ. 6 παρ. 2

Βάσει των ανωτέρω,  καλούμε όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε θέματα ιατρικών υπογραφών  -τόσο τις Δημόσιες,  όσο και τις Ιδιωτικές-   να ακολουθούν τις ισχύουσες διατάξεις,  ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στους ασθενείς,  αλλά και να μην θίγεται η Ιατρική Αξιοπρέπεια των συναδέλφων.

Καλούμε επίσης τους ιατρούς-μέλη μας να μην απεμπολούν το δικαίωμα της ισοτιμίας της υπογραφής ιδιωτών & ιατρών δημόσιων δομών και να επιμένουν,  ώστε να εφαρμόζεται ο νόμος χωρίς προβλήματα.

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                            ΒΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

share: