Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. – ΖΗΤΑ ΙΑΤΡΟΥΣ

Posted on 08-10-2020 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

 ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  

 ΟΜΗΡΟΥ 5 – 105 64 ΑΘΗΝΑ  

 www.atpsyte.gr 

Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2020  

 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Το Αλληλοβοηθητικό Ταµείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου, ενδιαφέρεται να συνεργασθεί, µέσω σύµβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών: α) µε έναν/µία (1) Παιδοψυχίατρο για το Τοµέα Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριµνας στην Αθήνα και β) µε έναν/µια (1) Νευρολόγο και έναν/µια (1) Ακτινολόγο – Ακτινοδιαγνώστη για τα ιατρεία του στη Θεσσαλονίκη.  

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, κατά περίπτωση, να προσκοµίσουν τα παρακάτω: 

Α. Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

  1. Πτυχίο Ιατρικής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (A.E.I.) της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισµένο από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιµο και αντίστοιχο ελληνικού Α.Ε.Ι.,  
  2. Άδεια άσκησης επαγγέλµατος,  
  3. Άδεια λήψης τίτλου ειδικότητας,  
  4. Βιογραφικό Σηµείωµα,  
  5. Βεβαίωση από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο στην οποία θα αναγράφεται ότι είναι εγγεγραµµένοι σε αυτόν και ότι δεν έχουν διωχθεί πειθαρχικά,  
  6. Αποδεικτικό τουλάχιστον 3ετούς προϋπηρεσίας πέραν της ειδικότητας. 

Β. Επιθυµητά δικαιολογητικά:  

Μεταπτυχιακός ή ∆ιδακτορικός τίτλος σπουδών Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (A.E.I.)  της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, κτηθείς µετά την κτήση τίτλου σπουδών ΑΕΙ,  αναγνωρισµένος από τον ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιµος µεταπτυχιακού τίτλου ελληνικού Α.Ε.Ι.  

Οι αιτήσεις, µε συνηµµένα τα ως άνω έγγραφα, θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο έως την Παρασκευή, 06.11.2020 και ώρα 13:00:  

α) Για την Αθήνα, στην Υπηρεσία Αιτήσεων του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Οµήρου 5 – ΤΚ 105 64 –  είσοδος από Σταδίου 14 – τηλ. 2103203018, 2103203019) ή ταχυδροµικά στην ως άνω διεύθυνση, µε την ένδειξη «Προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.».  

β) Για τη Θεσσαλονίκη, στο Τµήµα Θεσσαλονίκης του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε. (Τσιµισκή 4 –  ΤΚ 546 25, τηλ. 2310591121) ή ταχυδροµικά υπόψη κας Α. Βαρνακιώτη στην ως άνω διεύθυνση µε την ένδειξη «Προς την Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.» 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επισκεφθούν την ηλεκτρονική διεύθυνση του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.), www.atpsyte.gr. ή να επικοινωνούν στο τηλ. 2103203041 (κ.  Γεώργιο Καρασούλα Γεν. Γραµµατέα ∆.Σ. Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε.)  

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

share: