Απάντηση μας σε έγγραφο του ΕΟΠΥΥ σχετικά με κατάθεση τιμολογίων

Posted on 09-09-2015 , by: isp , in , , 0 Comments

Πειραιάς, 9-9-2015
Α.Π. 1969
Προς
Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ
Κο Κοντό Δημήτριο
Θέμα: Υποχρέωση υποβολής τιμολογίου ανά μήνα από τους παρόχους
Σχετικά με έγγραφο της Υπηρεσίας σας, που αναφέρει υποχρέωση από όλους τους παρόχους υγείας (φυσικά πρόσωπα και μη) σε έκδοση τιμολογίου υποχρεωτικά ανά μήνα σε εφαρμογή του Ν.4308/άρθρο 11(ΦΕΚ 251/24.11.14),σας γνωρίζουμε τα εξής:
1) Σύμφωνα με τα ΕΛΠ(Ν.4308/14) άρθρο 11 παρ. 2ε . Ειδικά, όταν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση.
2) Συμπληρωματικά από την ΠΟΛ.1003/31-12-2014:
Άρθρο 11 παρ. 11.2.9 : «Στην περίπτωση (ε) της παραγράφου 2 ορίζονται ειδικές προθεσμίες για την περίπτωση που αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι το Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, λόγω των ειδικών διαδικασιών που ακολουθούνται στις προμήθειες του δημοσίου. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι το τιμολόγιο δύναται να εκδίδεται μέχρι το τέλος της ετήσιας περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση της συναλλαγής από τον αγοραστή, κατά περίπτωση. Η περίπτωση αφορά συναλλαγές που στην πρακτική των δημοσίων προμηθειών προβλέπεται η διαδικασία της “οριστικοποίησης” της πώλησης από τις αρμόδιες αρχές (ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά, πώληση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων.)
Εκ των ανωτέρω θεωρούμε πως συνάγεται ότι, για τις υπηρεσίες-συναλλαγές από 1/1/2015 και μετά, οι πάροχοι δύνανται να τιμολογούν τον ασφαλιστικό φορέα έως και το τέλος του οικείου φορολογικού έτους, καθώς δεν συνδέεται ο χρόνος έκδοσης του τιμολογίου με τον χρόνο είσπραξης της απαίτησης.Προαιρετικά δε δύνανται να τιμολογούν μηνιαία.
Παρακαλούμε όπως συμμορφωθείτε άμεσα με την κείμενη νομοθεσία, ανακαλώντας την από 3-9-2015 οδηγία σας.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε, ότι ήδη επεξεργαζόμαστε τροπολογία, η οποία θα διορθώσει τις φορολογικές αδικίες που έχουν συσσωρευτεί τα τελευταία χρόνια σε βάρος των Ιατρών και ευελπιστούμε ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου θα την υλοποιήσει άμεσα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                             Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                             ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Κοινοποίηση:

• Τμήμα Ανάπτυξης και Υποστήριξης Υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ
Διεύθυνση Οικονομικού
• ΕΟΠΥΥ/ΠΕ.ΔΙ Πειραιά
• ΕΟΠΥΥ/ΠΕ.ΔΙ Νοτ. Αθήνας
• ΠΙΣ
• ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Επισυνάπτεται παρακάτω το έγγραφο του ΕΟΠΥΥ

EOPYY

share: