ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ιατρική διαφήμιση

Posted on 14-06-2018 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Πειραιάς, 13-6-2018

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ

Το τελευταίο διάστημα διαπιστώσαμε ότι εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα αποστέλλουν ομαδικές επιστολές – προσκλήσεις προς τους Ιατρικούς Συλλόγους,  αλλά και τους ιατρούς μεμονωμένα,  με τις οποίες τους καλούν να εγγραφούν ως μέλη αυτών έναντι ετήσιας συνδρομής,  με σκοπό την διαφήμισή τους από ιστοσελίδες και λοιπά μέσα.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 17 του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (Ν. 3418/2005)

  1. Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσωπική διαφήμιση ή συστηματική δημόσια παρουσία ή αναφορά του ονόματος του ιατρού, άμεσα ή έμμεσα, η οποία είτε προέρχεται από αυτόν είτε διενεργείται με δική του υποκίνηση.
  2. Απαγορεύεται η ανάρτηση σε δημόσιο χώρο διαφημιστικών πινακίδων ή επιγραφών, η διανομή φυλλαδίων, αγγελιών, δημοσιευμάτων ή οποιασδήποτε φύσης διαφημιστικών εντύπων ή άλλων ανακοινώσεων στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η χρήση των ανωτέρω μέσων σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8.
  3. 5. Οποιαδήποτε χρησιμοποίηση των ανωτέρω ή παρεμφερών στοιχείων από τρίτους, οι οποίοι έχουν σχέσεις συγγένειας, συνεργασίας ή εξάρτησης από τον ιατρό, με έμμεσο ή άμεσο σκοπό τη διαφήμισή του, συνεπάγεται τις ίδιες κυρώσεις σε βάρος του ιατρού, τις οποίες προβλέπει ο νόμος, εφόσον αποδεικνύεται ότι ο ιατρός γνώριζε τις ενέργειες των προσώπων αυτών.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, προκειμένου να προστατεύσει τα μέλη του από τυχόν αθέμιτο ανταγωνισμό, στον οποίο θα οδηγούσε τυχόν διαφήμιση κάποιων συναδέλφων από τέτοιες ιστοσελίδες και λοιπά μέσα,  καθώς και για να αποτρέψει τα μέλη του από τον κίνδυνο τέλεσης πειθαρχικών παραπτωμάτων σε περίπτωση που διαφημιστούν από τις ιστοσελίδες και τα μέσα αυτά, προέβη ήδη στην αποστολή εξωδίκου προσκλήσεως – δηλώσεως κοινοποιηθείσας δια δικαστικού επιμελητή στους αποστολείς μιας εξ αυτών των επιστολών – προσκλήσεων, με την οποία τους καλεί «να απέχουν στο μέλλον από οποιαδήποτε προσφορά και παροχή υπηρεσιών, η αποδοχή των οποίων θα οδηγούσε τα μέλη του Ιατρικού Συλλόγου σε πράξεις που πιθανώς αντίκεινται των διατάξεων του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας» και τους δηλώνει ότι «διαφορετικά και σε περίπτωση αρνήσεώς τους να προβούν στα ανωτέρω, θα αναγκαστεί να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια».

Ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, καλεί τα μέλη του να αποφεύγουν την προβολή τους από τέτοιες ιστοσελίδες για τους λόγους που αναλύονται ανωτέρω και δηλώνει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειές του, ακόμη και με την αποστολή περαιτέρω εξωδίκων προσκλήσεων – δηλώσεων, αλλά και με περαιτέρω νόμιμες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα μέλη του θα ασκούν το λειτούργημά τους σε ένα περιβάλλον υγιούς ανταγωνισμού και χωρίς κίνδυνο να υποπέσουν σε πειθαρχικά παραπτώματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                     ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

share: