ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

Posted on 19-10-2016 , by: isp , in , 0 Comments

Το ΚΕΣΥ, προκειμένου να στελεχωθούν οι υπό διαμόρφωση Ομάδες εργασίας Ειδικοτήτων (ΟΕΕ) που θα αναλάβουν την μεταρρύθμιση της συνολικής μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, προσκαλεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος ειδικών παθολόγων και ειδικών γενικών ιατρών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ηλεκτρονικά σύντομο βιογραφικό σε μια σελίδα Α4 στην διεύθυνση pkommata@moh.gov.gr, με την ένδειξη ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ:Σ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (η αντίστοιχα ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ).

Κάθε ΟΕΕ θα εποτελείται από 7 τακτικά μέλη και 7 αναπληρωματικά μέλη, μια ΟΕΕ για κάθε αναγνωρισμένη ειδικότητα ως εξής: 2 μέλη που θα προτείνουν οι Ιατρικές Σχολές (Αναπληρωτές Καθηγητές και Καθηγητές 1ης Βαθμίδας), 2 μέλη Δ/ντες και Συντ. Δ/ντες ΕΣΥ με χρόνο έως την συνταξιοδότηση τουλάχοστον 3ετία (που θα προκύψουν από την συγκεκριμένη πρόσκληση), 2 μέλη που θα προτείνει το ΕΣΥ (1 μέλος ΔΕΠ και 1 μέλος ΕΣΥ ιδίων βαθμίδων) και 1 μέλος που θα προτείνει ο ΠΙΣ (ελεύθερος επαγγελματίας). Ίδιες ιδιότητες και ευθύνες θα έχουν και τα αναπληρωματικά μέλη που θα συμμετέχουν ενεργά σε κάθε δραστηριότητα των ΟΕΕ, πλην του δικαιώματος της ψήφου, όπου κρίνεται απαραίτητο.

Ως καταληκτική ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων, ορίζεται η 15η Νοεμβρίου 2016.

iatriki-sillogi-ap-pis-18-10-2016

share: