ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Posted on 28-04-2015 , by: isp , in , 0 Comments

Επισυνάπτεται έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Υπηρεσίων & Επαγγελμάτων Υγείας, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΟΝΤΙΖΟΥΣΩΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΩΝ

Attachments

Ενημέρωση για ιοντίζουσες ακτινοβολίες

share: