ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΤΤΙΚΗ 2021-2027”

Posted on 21-02-2024 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

 

       

Ένταξη της Πράξης «Ψηφιακός εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση της  λειτουργίας του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιώς (ΙΣΠ)» με Κωδικό ΟΠΣ 6004776 στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027»

O Σύλλογος μέσω της παρούσας Πράξης επιδιώκει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του  και την ενίσχυση της διοικητικής του ικανότητας, ώστε να εκπληρώνει τους σκοπούς  που θέτει το σχετικό ισχύον θεσμικό πλαίσιο, (όπως είναι η Ιατρική Νομοθεσία και ο  Κώδικας Δεοντολογίας που διέπουν τη λειτουργία των Ιατρικών Συλλόγων) για την  προστασία της δημόσιας υγείας, των ασθενών και την εναρμόνιση των  αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ των μελών προς γενικό όφελος της κοινωνίας.

Επιπλέον, επιδιώκει την αποτύπωση του υφισταμένου δυναμικού τεχνογνωσίας του  Συλλόγου , τον τρόπο οργάνωσής του και των διαδικασιών που ακολουθούνται σήμερα  για την αξιοποίησή του, τον τρόπο υποδοχής και ανταπόκρισης σε αιτήματα  τεχνογνωσίας, την ενίσχυση της απαιτούμενης από την ιατρική κοινότητα και τους  πολίτες εξειδικευμένης πληροφόρησης, τη χαρτογράφηση των υφισταμένων διαύλων  υποδοχής αιτημάτων και ανίχνευσης αναγκών, και την απλούστευση των διαδικασιών  επεξεργασίας τους, εσωτερικής δρομολόγησής τους και διάθεση τους προς τους  ενδιαφερόμενους, ανταποκρινόμενος άμεσα και γρήγορα σε κάθε αίτημα ιατρού  μέλους και πολίτη.

Μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού και της λειτουργικής αναβάθμισης του Ιατρικού  Συλλόγου Πειραιώς (ΙΣΠ) θα ενισχυθεί το εύρος και η διαθεσιμότητα ανοιχτών και  ποιοτικών δεδομένων και επιτυγχάνεται η συμμόρφωση με την υποχρέωση που έχει  οποιοσδήποτε φορέας της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης να παρέχει ψηφιακές  υπηρεσίες. Η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών και ψηφιακών μέσων του θα διευκολύνει  την άμεση και αξιόπιστη επιστημονική ενημέρωση των μελών αλλά και των πολιτών  για όλα τα θέματα που αφορούν στην πανδημία (μέτρα πρόληψης και προφύλαξης,  τρόποι μετακίνησης, υποχρεώσεις και δικαιώματα παρόχων υγείας και πολιτών κ.λ.π).  Ωφελούμενος πληθυσμός μέλη, δημόσιος τομέας (Υπουργείο Υγείας, Υπουργείο Δικαιοσύνης κλπ), εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, το ευρύ  κοινό.

Η Πράξη ολοκληρώνεται στις 31/12/2027 και είναι συνολικού προϋπολογισμού  203.236,00€.

share: