Κατασκηνώσεις στον Διόνυσο Αττικής & στην Χαλκιδική ζητούν ιατρούς

Posted on 11-03-2020 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσης Ιατρού στις κατασκηνώσεις Διονύσου & Χαλκιδικής

Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας (ΤΥΠΕΤ), ΝΠΙΔ, προσκαλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται για την κάλυψη θέσης ΙΑΤΡΟΥ 

στις κατασκηνώσεις του στον Διόνυσο Αττικής και τη Σάννη Χαλκιδικής, κατά το χρονικό διάστημα από 24.06.2020 έως και 03.08.2020

Οι ιατροί οι οποίοι θα επιλεγούν θα παραμένουν στον χώρο της κατασκήνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του κατασκηνωτικού προγράμματος

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, όταν πρόκειται για πολίτη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Φωτοαντίγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ – ΑΜΑ – ΑΦΜ 
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφο απόφασης άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • Φωτοαντίγραφο απόφασης χορήγησης τίτλου ειδικότητας
 • Βεβαίωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού Συλλόγου ότι ο/η υποψήφιος/α είναι μέλος του

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ιατρικής
 • Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος
 • Τίτλος ειδικότητας Παιδιατρικής, Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής ή μερικής ειδικότητας (1-2 έτη) παιδιατρικής ή παθολογίας ή με εκπληρωμένη την υπηρεσία υπαίθρου
 • Ελληνική Ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση πτυχίου πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται και φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης.

Σε περίπτωση πτυχίων από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται φωτοαντίγραφο του ξενόγλωσσου πτυχίου, φωτοαντίγραφο επίσημης μετάφρασης και φωτοαντίγραφο της απόφασης ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ.

Κατοχή πτυχίου γνώσης Ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ελληνική ιθαγένεια.

Οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΤΥΠΕΤ, στη διεύθυνση Σοφοκλέους 15, 10552 Αθήνα, υπόψη Τομέα Κοινωνικής Πρόνοιας & Μέριμνας.

share: