ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ – ηλεκτρονική πλατφόρμα

Posted on 16-10-2020 , by: leonidas isp , in , , 0 Comments

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σχετικά με την υποβολή αίτησης εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών,  μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ,  επισυνάπτουμε σχετικό μας έγγραφο,  με το οποίο ζητάμε άμεσα παράταση της προθεσμίας  (που λήγει αύριο 17/10/2020).

Επισυνάπτουμε επίσης  το ΦΕΚ 3484/τ Β΄ /21-8-2020 με την Υπουργική Απόφαση για την δημιουργία και τις διαδικασίες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας,  (παρακαλούμε δώστε προσοχή στο αρθ. 2 παρ. 2,  η οποία αναφέρει:  

” Η υπαγωγή στην ηλεκτρονική υπηρεσία είναι προαιρετική και προϋποθέτει  -για την ολοκλήρωση της διαδικασίας-  την  παραίτηση των ιδιωτών-παρόχων από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας και αποζημιώσεων για έξοδα είσπραξης,  με αντάλλαγμα την άμεση τακτοποίηση των ληξιπρόθεσμων προς αυτούς οφελών.

Σε περίπτωση μη υπαγωγής στην ηλεκτρονική υπηρεσία δεν θίγονται οι αξιώσεις των ιδιωτών παρόχων,  συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας και λοιπών εξόδων,  δυνάμει της Οδηγίας 2011/7/ΕΕ.”

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΕΓΓΡΑΦΟ ΙΣΠ

Υπ. Αποφ. 32518-10263 21-8-2020

 

share: