ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 2022

Posted on 02-09-2022 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

                                                                                                            Πειραιάς,  2-9-2022

                                                                                                                 Α.Π.   1833

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ  &  ΤΡΟΠΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Το ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά κατά τη συνεδρίασή του στις 2-9-2022 αποφάσισε την προκήρυξη αρχαιρεσιών για τις 16 & 17 Οκτωβρίου  2022,  ημέρα Κυριακή και Δευτέρα αντίστοιχα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. Η εκλογή θα διενεργηθεί στα γραφεία του Συλλόγου από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου, για την ανάδειξη:

–  Δεκαπέντε (15) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

–  Δεκαεννέα (19) εκπροσώπων του ΙΣΠ στη ΓΣ του ΠΙΣ

–  Ενός (1) Προέδρου και ενός (1) Αντιπροέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου

–  ΄Εξι (6) τακτικών και έξι (6) αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου

–  Τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν οι συνάδελφοι που θα υποβάλουν αίτηση στα γραφεία του ΙΣΠ  μέχρι την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 το ΔΣ του ΙΣΠ θα προβεί στην ανακήρυξη των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων με έγγραφη ανακοίνωση,  η οποία θα τοιχοκολληθεί αυθημερόν στα γραφεία του ΙΣΠ και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΣΠ.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν:

  • Για το αξίωμα μέλους του ΔΣ, οι συνάδελφοι που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022
  • Για το αξίωμα του εκπρόσωπου στη ΓΣ του ΠΙΣ, οι συνάδελφοι που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022 και είναι μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον ένα (1) χρόνο
  • Για το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου,  τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου, οι συνάδελφοι που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022 και έχουν συμπληρώσει 20ετή άσκηση του Ιατρικού επαγγέλματος
  • Για το αξίωμα του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους της Εξελεγκτικής Επιτροπής, οι συνάδελφοι που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022
  • Υποψήφιο μέλος του ΔΣ, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα ταυτόχρονα για μέλος ΠΣ ή ΕΕ
  • Ο αριθμός των υποψηφίων κάθε συνδυασμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθμού των εκλεγομένων
  • Η αίτηση για όλα τα όργανα του ΙΣΠ ενεργείται κατόπιν αίτησης των συνδυασμών ή των μεμονωμένων υποψηφίων και πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση των υποψηφίων

Οι ιατροί που έχουν τιμωρηθεί από 1βάθμιο ή 2βάθμιο πειθαρχικό όργανο του Ιατρικού Συλλόγου  (εκτός από την ποινή της επίπληξης)  ή άλλο αρμόδιο όργανο ή με βάση τις διατάξεις των αρθ. 63 & 67 του Ποινικού Κώδικα στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι για μια πενταετία από την τιμωρία τους.  Σε περίπτωση που τελεσίδικα αθωωθούν νωρίτερα,  αυτοδίκαια επανακτούν το δικαίωμα αυτό.

Στερούνται των δικαιωμάτων του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος.

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι όσοι έχουν εκκρεμή υπόθεση για ατιμωτικό αδίκημα κατά τον Ποινικό Κώδικα ή κακούργημα.  Αποκτούν και πάλι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι εφόσον κοινοποιηθεί στον ΙΣΠ, και με επιμέλεια του ιδίου του ιατρού, τελεσίδικη αθωωτική απόφαση.

Δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με τον νόμο έχουν όλα τα μέλη του ΙΣΠ που έχουν τακτοποιηθεί οικονομικά για το έτος 2022.  Οι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

Στερούνται του δικαιώματος του εκλέγειν όσοι έχουν τιμωρηθεί τελεσίδικα από οποιοδήποτε όργανο με την ποινή της παύσης του ιατρικού επαγγέλματος.

Προθεσμία πληρωμής για τον κατάλογο εχόντων δικαίωμα ψήφου ως Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14:00.

Τρόπος ψηφοφορίας

Οι εκλογές θα διενεργηθούν κατά τμήματα, που θα βρίσκονται στον χώρο των γραφείων του Ιατρικού Συλλόγου Πειραιά και τα οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Θα υπάρχουν ψηφοδέλτια και φάκελοι διαφορετικού χρώματος για κάθε εκλεγόμενο όργανο.

Καλούμε όλους τους ιατρούς-μέλη του Συλλόγου να τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις και να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις αρχαιρεσίες της 16ης  & 17ης Οκτωβρίου 2022.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :  ΚΑΨΟΚΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

share: