ΕΟΔΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ Σ.Μ.Ν.

Posted on 30-11-2021 , by: leonidas isp , in , 0 Comments

Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) προχώρησε στη σύσταση του Τμήματος Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Ν. 4633/2019 (Α 161), υπ’ αριθμό πρωτ. ΕΟΔΥ 975/ 17.01.2020 Απόφαση ΔΣ ΕΟΔΥ), καθώς τα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα (ΣΜΝ) βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στον κατάλογο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) με τα θέματα δημόσιας υγείας που χρήζουν άμεσης παρέμβασης. Η αξιοποίηση της επιδημιολογίας των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την πρόληψη και τον έλεγχό τους.

Το Τμήμα Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων έχει κύριο σκοπό την επιδημιολογική επιτήρηση των ΣΜΝ καθώς και την αποστολή των Ετήσιων Επιδημιολογικών Εκθέσεων Επιτήρησης προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).

Το 2009 αναπτύχθηκε το νέο σύστημα επιτήρησης για όλα τα υποχρεωτικώς δηλούμενα ΣΜΝ, το οποίο συλλέγει με ατομικά δελτία δήλωσης και συγκεντρωτικά δελτία εργαστηριακής δήλωσης τα δεδομένα για τη γονόρροια, τη σύφιλη και τις χλαμυδιακές λοιμώξεις.

Η δήλωση των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σύφιλης, γονόρροιας, συγγενούς σύφιλης και αφροδίσιου λεμφοκοκκιώματος είναι υποχρεωτική από το 1950 (Β.Δ. 3/9.11.1950). Οι χλαμυδιακές λοιμώξεις δηλώνονται υποχρεωτικά από το 2011 (Αρ. πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ 15269/8-2-2011) στα πλαίσια εναρμόνισης με τις ανάγκες επιτήρησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΣΧΕΔΙΟ – ΚΠ – 11862 – 2021 – «Υποχρεωτική Δήλωση Σεξουαλικά Μεταδιδόμενων Νοσημάτων (Σ.Μ.Ν.)»

Σας επισυνάπτουμε τα Ατομικά Δελτία Δήλωσης ανά νόσημα για το έτος 2021, σε μορφή  pdf, προς διευκόλυνσή σας, τα οποία είναι αναρτημένα και στο site του Ε.Ο.Δ.Υ. (www.eody.gov.gr).

Τα στοιχεία αποστολής είναι τα κάτωθι:

  • E-mail   (sti-sexualhealth@eody.gov.gr)
  • Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πολυκλινική Αθηνών,  Πειραιώς 3, Ομόνοια 105 52
  1.  eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ-ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ-ΣΜΝ_v.2.pdf
  2. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΓΟΝΟΡΡΟΙΑ_v.2.pdf
  3. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΣΥΦΙΛΗ_v.2.pdf
  4. eody.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/ΔΕΛΤΙΟ-ΔΗΛΩΣΗΣ-ΧΛΑΜΥΔΙΑ_v.2.pdf

 

share: